CMV beleidsinformatie

 

Beleidsnotitie CMV:

Volleybalvereniging Pauwervoll wil met deze ”Beleidsnotitie voor de CMV duidelijke kaders scheppen voor en structuur brengen in het beleid van de vereniging voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar (CMV) die bij haar lid zijn. De beleidsnotitie maakt voor iedereen inzichtelijk hoe de vereniging omgaat met de CMV, de taken en verantwoordelijkheden van alle  betrokkenen en welke uitgangspunten er gelden. Iedereen die bij Pauwervoll betrokken is bij de CMV wordt geacht te handelen in lijn met deze "Beleidsnotitie voor de CMV”.

 

Beleid voor de CMV:

Volleybalvereniging Pauwervoll wil alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar, die lid zijn van de vereniging, opleiden volgens de methode en doelstellingen van het Cool Moves Volleybal.

 

Cool Moves Volleybal:

Cool Moves Volleybal (CMV) is speciaal gericht op kinderen in de leeftijd van 6 jaar tot en met 12 jaar. Deze volleybalmethode bestaat uit een opbouw van zes verschillende niveaus   - die speciaal ontworpen zijn per leeftijd - om de kinderen stapsgewijs te leren volleyballen.  Bij het Cool Moves Volleybal bestaat voor  kinderen ook de mogelijkheid om competitie te spelen. De Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) organiseert samen met de verenigingen op elk niveau CMV-toernooien in de regio (ca. 10 toernooien per jaar).

 

De visie van de NeVoBo op Cool Moves Volleybal:

In de visie van de NeVoBo is het sport- en spelplezier van de kinderen het uitgangspunt bij Cool Moves Volleybal, waarbij het spel wordt aangepast aan de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind. Elk kind, of het nu een hoge of lage vaardigheid heeft, moet succes kunnen beleven in het volleybal. Bij hetCMV wordt succesbeleving niet afgemeten aan de prestatie gericht op winnen, maar op de persoonlijke vooruitgang in vaardigheden. Bij elk niveau worden nieuwe vaardigheden aangeboden en de vooruitgang wordt gerealiseerd door de eigen bekwaamheid en inspanning van het kind.

 

De zes verschillende niveaus in het CMV gaan uit van wat een gemiddeld kind van die leeftijd zou moeten kunnen. Daarbij zijn de spelregels, veldgrootte en spelvorm per niveau aangepast aan de ontwikkelingsfase die past bij de leeftijd van het kind. Laatinstromers of minder begaafde kinderen mogen echter één niveau lager spelen dan het bij hun leeftijd passende vaardigheidsniveau, om de kans op succesbeleving te vergroten.

 

Het op jonge leeftijd deel uitmaken van een team, het spelen van wedstrijden, de bal in het spel kunnen houden, zelf acties kunnen maken en scoren, veel balcontact hebben door kleine teams en veel beweging maken het CMV erg succesvol. Omdat de balvaardigheid en techniek van het kind nog volop in ontwikkeling zijn, wordt bij wedstrijden nog niet scherp op de techniek gefloten. Daar zijn de spelregels per vaardigheidsniveau ook op ingericht.

 

De methode van het CMV zorgt ervoor dat kinderen met meer plezier volleybal spelen en biedt de mogelijkheid om de persoonlijke ontwikkeling van de volleybalvaardigheden van elk kind optimaal te bevorderen.

 

 

Doelen Cool Moves Volleybal:

Volleybalvereniging Pauwervoll streeft de volgende doelen na voor de mini’s:

 

1.

Sport- en spelplezier

 

2.

Het optimaal bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van balvaardigheid, volleybal-techniek en tactisch inzicht van elke individuele volleyballer, afhankelijk van diens mogelijkheden

 

3.

Het optimaal bevorderen van de ontwikkeling van het team

 

Leeftijdscategorieën CMV 2014/2015:

Cool Moves Volleybal bestaat uit een opbouw van zes verschillende vaardigheidsniveaus behorend bij de volgende leeftijdscategorieën om kinderen stapsgewijs te leren volleyballen:

 
De leeftijdscategorieën voor 2014/2015 zijn als volgt:
 

geboren op of na 01-10-2007

Niveau 1

Vangen + gooien

geboren op of na 01-10-2006

Niveau 2

Opslag + vangen + gooien

geboren op of na 01-10-2005

Niveau 3

Opslag + pass + vangen + gooien

geboren op of na 01-10-2004

Niveau 4

Opslag + pass + vang/gooi + bovenhands

geboren op of na 01-10-2003

Niveau 5

Opslag + pass + setup + aanval

geboren op of na 01-10-2002

Niveau 6

Opslag + pass + setup + aanval + blok

  
    
Met name de niveaus 3, 4 en 5 zijn cruciaal voor de ontwikkeling van balvaardigheid en basis volleybaltechnieken van de kinderen.    

 

Bovenstaande indeling is echter wel een ideaalplaatje en kan alleen gerealiseerd worden bij voldoende kinderen in alle leeftijdscategorieën.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 

Beleid:

Het bestuur van Volleybalvereniging Pauwervoll, specifiek de technische commissie, is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid van de vereniging, waarvan deze beleidsnotitie voor de CMV deel uitmaakt.

 

Teamindeling:

De mini-coördinatoren zijn eindverantwoordelijk voor de teamindeling van de CMV en verzorgt de teamopgave aan het regiokantoor. Daarnaast zijn de mini-coördinatoren verantwoordelijk  voor het informeren van ouders over de teamindeling en zijn zij tevens het aanspreekpunt bij vragen, opmerkingen of onduidelijkheden over de teamindeling. De mini-coördinatoren kunnen zo nodig terugvallen op de technische commissie.

                         

De CMV-coördinator en alle CMV-trainers zijn gezamenlijk betrokken bij en verantwoordelijk voor de indeling van de teams.

 

Training:

De CMV-trainers zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van de trainingen voor de CMV en voor het bereiken van de doelen van het CMV.

 

Combinatiefunctionaris:

 

Volleybalvereniging Pauwervoll heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Chr. College Groevenbeek en de sportverenigingen DVS '33 Ermelo, CSV Dindoa en GV Sparta voor de aanstelling van een combinatiefunctionaris. Deze functionaris wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de gemeente.

 

Jan Bosch is voor één jaar benoemd als combinatie-functionaris en zal per week 6 uur voor de vereniging werkzaam zijn. Zijn taken bestaan uit het promoten van volleybal, het ontwikkelen van het jeugdbeleid, het opzetten van een doorgaande lijn in de ontwikkeling/opleiding van kinderen d.m.v. een trainingsplan en het begeleiden van trainers.

 

Deze beleidsnotitie voor de CMV zal onderdeel gaan uitmaken van het totale jeugdbeleid van de vereniging. Het is de taak van Jan Bosch om samen met het bestuur (technische commissie) van de vereniging het jeugdbeleid verder te ontwikkelen.

 

 

Training:

 

Volleybalvereniging Pauwervoll biedt alle kinderen de mogelijkheid om één maal per week  te komen trainen onder de begeleiding van enthousiaste trainers en/of jeugdleden.

 

De kinderen trainen in kleine groepen die gebaseerd zijn op de teamindeling voor deelname aan de CMV-competitie. 

 

Kinderen die recreatief spelen (dus nog geen competitie spelen) worden bij de training ingedeeld in een team dat het meest past bij hun leeftijdscategorie én spelniveau (ter beoordeling aan de trainers).

 

Bij voldoende nieuwe aanmeldingen op vaardigheidsniveau 4, 5 & 6 tezamen (minimaal 6 kinderen) wordt een aparte trainingsgroep voor deze beginners gevormd. Deze laat-instromers dienen allemaal nog de basisvolleybaltechnieken, zoals opslag, onderhands spelen (pass) en bovenhands spelen, aan te leren.

 

Het komt voor dat er verschil in spelniveau is tussen de kinderen die samen trainen. De trainers zullen hierop inspelen door een deel van de training de groep te splitsen en oefeningen aan te bieden die de persoonlijke ontwikkeling van de volleybalvaardigheden en techniek van iedere individuele speler bevordert.

 

 

Competitie spelen:

 

Volleybalvereniging Pauwervoll biedt alle kinderen de mogelijkheid om CMV-competitie te spelen, maar dit is niet verplicht.

Er dient wel rekening gehouden te worden met onderstaande uitgangspunten voor deelname aan de CMV-competitie en de uitgangspunten voor de teamindeling.  

 


Uitgangspunten voor deelname aan CMV-competitie:

 

1.

Voor deelname aan de CMV-competitie wordt, naast de contributie voor het lidmaatschap, ook competitiegeld in rekening gebracht (dit moet Pauwervoll ook afdragen aan de NeVoBo). Op de website staat een actueel overzicht van deze kosten.

 

2.

Op de lagere niveaus (2 & 3) kan in principe direct ingestroomd worden in de competitie mits er voldoende mogelijkheden zijn om in een team te worden geplaatst.

 

3.

Op de hogere niveaus (4, 5 & 6) kan in principe niet direct worden ingestroomd in de competitie vanwege een achterstand in balvaardigheid en basis volleybaltechnieken behorend bij het spelniveau van de betreffende leeftijdscategorie.

 

Dit betekent dat kinderen die instromen aan het begin van het seizoen (september) in principe het eerste half jaar alleen trainen en werken aan de ontwikkeling van hun vaardigheden en techniek. Na de jaarwisseling kunnen deze kinderen bij voldoende vooruitgang (ter beoordeling aan de trainers) instromen in de competitie, mits er voldoende mogelijkheden zijn om in een team te worden geplaatst. Dit gebeurt in overleg met de ouders.

 

Kinderen die halverwege het seizoen instromen kunnen in principe pas starten met competitie spelen met ingang van het volgende seizoen (september). Bij aanvang van het nieuwe seizoen kunnen deze kinderen bij voldoende vooruitgang (ter beoordeling aan de trainers) instromen in de competitie, mits er voldoende mogelijkheden zijn om in een team te worden geplaatst. Ook dit gebeurt in overleg met de ouders.

 

Eventueel kan bij voldoende nieuwe aanmeldingen worden gekozen om met deze beginners een nieuw team te vormen dat één of twee niveaus lager wordt ingedeeld dan het niveau dat behoort bij de leeftijdscategorie van die kinderen. Wanneer een team competitie gaat spelen op meer dan één niveau lager dan het niveau dat hoort bij de leeftijdscategorie van die kinderen, dient dispensatie aangevraagd te worden bij de NeVoBo. Het team speelt dan niet mee om de prijzen, maar kan al wel wedstrijdervaring opdoen. Dat bevordert bovendien de ontwikkeling van hun vaardigheden en techniek.

 

De verwachting is dat deze kinderen na een half seizoen zouden kunnen doorstromen naar een hoger niveau omdat oudere kinderen zich sneller de vaardigheden en techniek van de lagere niveaus eigen kunnen maken dan jongere kinderen. Op deze manier kan de achterstand sneller worden overbrugd zonder dat de belangrijkste niveaus worden overgeslagen en wordt toegewerkt naar het behalen van het spelniveau dat hoort bij de leeftijdscategorie van het kind.

 

Uitzonderingen op het bovenstaande zijn mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die reeds bij een andere vereniging hebben gevolleybald of aan een team dat nog een speler nodig heeft voor deelname aan de competitie. Deze situaties zijn ter beoordeling aan de trainers.

 

 

Uitgangspunten voor de teamindeling:

 

1.

Een team bestaat uit minimaal 4 kinderen en maximaal 6 kinderen (anders komen de kinderen te weinig aan spelen toe). Bij hoge uitzondering kan hier van worden afgeweken.

 

2.

De trainers beoordelen in gezamenlijk overleg het spelniveau van ieder kind individueel (gericht op balvaardigheid, techniek en inzicht).

 

3.

Bij de teamindeling kijken de trainers voornamelijk naar leeftijd en spelniveau. Daarnaast kunnen factoren als aanleg, inzet, concentratievermogen en mentaliteit van het individuele kind meespelen bij de overweging in welk team een kind wordt ingedeeld. Tevens wordt beoogd een evenwichtige verdeling van het aantal kinderen over de teams te realiseren. Hoewel er naar wordt gestreefd om vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar in een team in te delen, kan niet altijd rekening gehouden worden met deze voorkeur.

 

4.

Wanneer er voldoende kinderen zijn voor het vormen van meerdere teams op één vaardigheidsniveau, dan wordt een teamindeling gemaakt op spelniveau waarbij de spelers van een team een (zoveel mogelijk) gelijkwaardig spelniveau hebben. Dit bevordert de ontwikkeling van alle kinderen en van het team.

 

5.

Ter bevordering van de ontwikkeling van het team, streven we bij doorstroming naar het volgende vaardigheidsniveau naar het intact houden van teams waarvan de spelers qua leeftijdsopbouw en spelniveau goed op elkaar aansluiten.

 

6.

Door de opbouw in de verschillende CMV-niveau's is het niet wenselijk om een niveau over te slaan (met uitzondering van niveau 1, 2 & 6).

 

Het kan voorkomen dat een kind door omstandigheden (denk bijvoorbeeld aan een evenwichtige verdeling van de kinderen over teams) toch naar een hoger niveau wordt doorgeschoven en een niveau overslaat. De trainers maken hierbij een zorgvuldige afweging of het individuele kind daarbij is gebaat. Het is ter beoordeling aan de trainers en geschiedt in overleg met de ouders.

 

7.

Voor de ontwikkeling van kinderen is het niet wenselijk om langer dan één jaar op een bepaald CMV-niveau te spelen (met uitzondering van niveau 5 & 6). Het is niet wenselijk om jonge kinderen te vroeg door te laten stromen naar de C-jeugd.

 

Toch kan het voorkomen dat de gemiddelde ontwikkeling van een kind niet synchroon loopt met de opbouw van het CMV. Dit is ter beoordeling aan de trainers. In overleg met de ouders kan dan besloten worden om een kind nog een jaar op hetzelfde niveau te laten spelen.

 

8.

De CMV stromen door naar de C-jeugd vanaf circa 12 jaar.
 

Vragen of opmerkingen:

Voor alle vragen of opmerkingen ten aanzien van de trainingen, de trainers, de teamindeling of alles wat samenhangt met de mini’s kan men terecht door te mailen naar Crystel Water-Bais:cmv@pauwervoll.nl